Bir misafirimizin dediði gibi “Mandalya Hotel’e gelmek… Týpký aileyi ziyaret etmek gibi…

Otel sahibi, Yýlmaz Demirdöven, 1968 yýlýnda arkadaþlarý ile birlikte balýk tutarken Gölköy’ü keþfetti.

Köyde sadece birkaç basit ev vardý, ama o doðal güzelliðini ve arka plandaki muhteþem panoramik dað manzarasýný görür görmez aþýk oldu. Deniz kenarýnda bir arsa satýn aldýktan sonra, ailesiyle birlikte rahat þehir hayatý býrakarak; elektrik, su ve yol olmayan bu köye taþýndý.

Otuz beþ yýlý aþkýn süredir Gölköy’de, Yýlmaz Demirdöven’in inþa ettiði otelde; Demirdöven ailesi Ýngiliz gelin Gillian’nýn da aile katýlmasýyla birlikte üç kuþaktýr yaþamaktadýr. Eþsiz aile ortamý sizi en sýcak þekilde karþýlar, tatilinizi dostluðun samimi dokunuþuyla unutulmaz kýlar.

Bir misafirimizin dediði gibi “Mandalya Hotel’e gelmek… Týpký aileyi ziyaret etmek gibi…

 

© 2014. Mandalya Hotel All Rights Reserved.